Покупко-продажба на МПСЦена
30 лв.


Информация за процедурата

Пакетът за покупко-продажба на МПС включва:
1. Договор за покупко-продажба на МПС
2. Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК
3. Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД
  • Покупко-продажбата на МПС се извършва чрез писмен договор, сключен между страните. Когато МПС-то е регистрирано в КАТ, договорът трябва да бъде с нотариално заверени подписи на страните. Договорът може да бъде подписан пред свободно избран нотариус, без значение къде е регистриран автомобилът. Когато обаче МПС-то не е регистрирано в КАТ (нов внос), договорът се сключва в проста писмена форма – без нотариална заверка на подписите на страните, като към него се прилага и фактура, издадена от продавача, необходима за последващата регистрация на МПС-то в КАТ.

  • Страни по сделката могат да бъдат както физически лица, така и юридически лица, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.

  • Когато МПС-то е придобито по време на брака и продавачите са съпрузи, спрямо които действа законовият режим на общност, тогава МПС-то е съпружеска имуществена общност и е собственост и на двамата съпрузи, независимо че в талона пише името само на единия от тях. Това означава, че и двамата съпрузи трябва да се явят пред нотариуса. Ако пред нотариуса ще се яви само един от съпрузите, той следва да е упълномощен от другия съпруг за продажбата с нотариално заверено пълномощно. Ако и двамата съпрузи няма да се явят на сделката, те следва да упълномощят за продажбата с нотариално заверено пълномощно избрано от тях трето лице, което да ги представлява пред купувача и нотариуса. Ако продавачът в момента е разведен, но към датата на придобиване на МПС-то е бил в брак, то МПС-то е собственост и на двамата бивши съпрузи. Ако при развода МПС-то е поставено в дял или изключителна собственост на единия от двамата съпрузи, то това трябва да е било изрично отбелязано в бракоразводното решение иначе МПС-то отново ще се счита собственост и на двамата бивши съпрузи.


Необходими документи за сделката

1. Документи за самоличност на страните.
2. Договор за покупко-продажба на МПС.
3. Свидетелство за регистрация на МПС - I и II част (малък и голям талон).
4. Застраховка „Гражданска отговорност” за съответната година.
5. Удостоверение за застрахователна стойност на МПС.
6. Удостоверение за актуално състояние, ако някоя от страните е юридическо лице; възможно е нотариусът да изиска и протокол от общо събрание на дружеството, на което е взето решение за покупката или продажбата на МПС-то.
7. Нотариално заверено пълномощно, когато сделката се извършва от пълномощник на някоя от страните; ако продавачът се представлява от пълномощник, освен нотариално заверено пълномощно се изискват и нотариално заверени декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД.
8. Квитанция за платен данък върху превозните средства за съответната година.
9. Удостоверение за наследници, ако продавачът е наследник.
10. Когато продавачът е семеен - удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за семейно положение заедно с удостоверение за режим на имуществени отношения на съпрузите, както и нотариално заверена декларация по чл. 24, ал. 5 от СК или нотариално заверено пълномощно от другия съпруг, ако МПС-то е в съпружеска имуществена общност.
11. Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД.


Какво следва да направите, за да поръчате?

1. Попълване на въпросник (може да го откриете по-надолу в текущата страница)

Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите за покупко-продажбата на МПС.

2. Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път
В брой в удобен за вас офис на EasyPay

3. Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за сделката. Документите ще бъдат изпратени по имейл в най-кратък срок.Действия на страните след прехвърляне собствеността на МПС-то

Kупувач

В едномесечен срок от сделката купувачът е длъжен да регистрира промяната на собствеността пред органите на КАТ, като за целта се яви пред тях с МПС-то и с оригиналния договор за покупко-продажба и копия от него; купувачът вече не трябва да декларира придобиването на МПС-то в общината в 2-месечен срок от сделката, тъй като информацията за смяната на собствеността се получава по служебен път.

Продавач

Препоръчително е продавачът да отиде в общината с копие от договора за покупко-продажба и да заяви, че МПС-то е продадено и следва да се отпише от данъчната му партида, защото иначе рискува още дълги години да дължи данък за вече продадено МПС.

1. Информация за Продавача*:

физическо лицеюридическо лицесъпрузипълномощник на Продавача

Можете да посочите три имена, ЕГН, № на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес.
Можете да посочите наименование, ЕИК, седалище и адрес, от кого се представлява.
Можете да посочите три имена, ЕГН, № на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес.
Можете да посочите три имена, ЕГН, № на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес, рег. № и дата на нотариално заверено пълномощно и на кой нотариус.

2. Информация за Купувача*:

физическо лицеюридическо лицепълномощник на Продавача

Можете да посочите три имена, ЕГН, № на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес.
Можете да посочите наименование, ЕИК, седалище и адрес, от кого се представлява.
Можете да посочите три имена, ЕГН, № на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес, рег. № и дата на нотариално заверено пълномощно и на кой нотариус.

3. Продаваното МПС регистрирано ли е в КАТ?*

НеДа

4. Информация за продаваното МПС*:


попълва се, ако продаваното МПС е регистрирано в КАТ

5. Продавачът придобил ли е продаваното МПС по наследство? Ако МПС е придобито по наследство, продавачът трябва да представи пред нотариуса, освен свидетелството за регистрация, и удостоверение за наследници.*

НеДа

6. Посочете размера на цената в лева (в цифри и словом).*


7. Кога ще бъде платена цената?*

в деня на подписване на договорав определен срок след подписване на договорана равни вноскина определена дата /може да е преди или след подписване на договора/

8. Кога ще се прехвърли владението върху продаваното МПС? Собствеността се прехвърля с подписването на настоящия договор, но страните могат да се уговорят владението върху продаваното МПС да бъде прехвърлено, когато Купувачът заплати уговорената цена на Продавача.*

при подписване на договорапри изплащане на цената

9. Как ще се извърщи плащането?*

в бройпо банков път /можете да посочите банковата сметка на Продавача - IBAN, банка и титуляр на сметка/

10. Има ли изготвена застрахователна оценка на МПС?*

неда /можете да посочите № на удостоверението за застрахователна стойност и каква е застрахователната стойност в лева/

11. Платен ли е данъкът на МПС?*

Данъкът на МПС се заплаща в отдел „Местни данъци и такси” към съответната община. От общината издават квитанция за плащането на данъка, която трябва да бъде представена пред нотариуса. Данъкът може да бъде заплатен и след попълването на въпросника, но преди извършването на сделката пред нотариус.
неда /можете да посочите № на квитанцията за платен данък, дата на издаване и от коя община е издадена/

12. Кой ще плати данъка за придобиване на МПС (местен данък)? По принцип данъкът за придобиване на МПС се дължи от Купувача, но страните могат да се уговорят друго. *

ПродавачътКупувачътпо равно между страните

13. Кой ще плати нотариалната такса за придобиване на МПС? Обичайно нотариалната такса се поема от Купувача, но страните могат да се уговорят друго.*

ПродавачътКупувачътпо равно между страните

25. Имейл*:

26. Телефон*:

Съгласявам се с политиката на сайта и с обработката на лични данни*