Развод по взаимно съгласиеЦена
199 лв. 99 лв.


Информация за процедурата

 • Когато съпрузите са съгласни да прекратят сключения между тях брак, те могат да подадат обща молба до районния съд по постоянния адрес на единия от тях, придружена със сключено споразумение. Не е необходимо в молбата да се сочат причините за искането бракът да бъде прекратен. Необходимо е взаимно и непоколебимо сериозно съгласие за това. Съгласието се изразява от двамата съпрузи пред съда, като за целта те са длъжни да се явят лично в първото по делото заседание.

 • Въпросите, които задължително се уреждат със споразумението между двамата съпрузи са относно местоживеенето на децата, родителските права, личните контакти с другия родител и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжката между бившите съпрузи.

 • Молбата за развод по взаимно съгласие може да се подаде независимо колко дълго е продължил бракът.

 • Молбата се подава в един екземпляр и съдържа данните на съпрузите – три имена, ЕГН, адреси. Към нея се прилагат удостоверение за сключен граждански брак в оригинал, копия от удостоверенията за раждане на децата (в случай че от брака има ненавършили пълнолетие деца) и други доказателства – нотариални актове за собствеността на семейното жилище, договори за наем, в случай че семейното жилище е наето, споразумението между съпрузите и квитанция за внесена по сметка на съда държавна такса в размер на 25 лева. Прилагат се също и комплект статистически сведения по образец – декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите и съобщение за прекратен граждански брак.

 • На първото по делото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично пред съда, за да заявят, че поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото между тях споразумение. При неявяване на единия или и на двамата от съпрузите в насроченото открито съдебно заседание без уважителна причина, делото се прекратява.

 • След като и двамата съпрузи са се явили на заседанието и съдът е проверил тяхната самоличност те трябва да заявят съгласието си за развод. Съдът разглежда постигнатото между тях споразумение. За да бъде утвърдено от съда, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да защитава интересите на децата (ако от брака има ненавършили пълнолетие деца). При неспазване на някое от тези изисквания съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Ако в дадения от съда срок недостатъците не бъдат отстранени, съдът отхвърля молбата за развод.

 • След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо, както и че споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

 • При допускане на развода по взаимно съгласие се определя окончателна държавна такса до 40 лева, която следва да се внесе по сметка на съда. При споразумение за имуществени отношения се плаща и по 2% върху стойността на всеки дял, а за издръжката – 2% върху платежите за три години.

Допълнителни суми, дължими към институции:

Към Сума
Държавна такса при подаване на молбата за развод 25 лв.
Държавна такса при постановяване на решението за развод 40 лв.
При издръжка (когато се дължи) 2% върху платежите за 3 години
При наличие на споразумение за имуществени отношения 2% върху стойността на всеки дял


Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за бракоразводното дело.

1. Попълване на въпросник (може да го откриете по-надолу в текущата страница)

Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите за развода.

2. Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път
В брой в удобен за вас офис на EasyPay

3. Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за вашия развод. Документите ще бъдат изпратени по имейл в най-кратък срок.Защо да изберете да се разведете по взаимно съгласие?

Това е най-евтиният, бърз и удобен начин да се разведете!

Бързина на съдебния процес и ниски държавни такси - това е най-евтиният, бърз и удобен начин да се разведете, за което следва да заплатите държавни такси в размер на 25 лева при подаване на документите в съда и 40 лева при постановяване на решението за развод.
Процедурата е опростена и не е необходимо участието на адвокат –двамата съпрузи трябва да се явите лично в съдебното заседание, на което трябва само да потвърдите намерението си за развод пред съда.
Не се изследват мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, не е необходимо да посочвате причините и чия е вината за прекратяване на брака, както и не е необходимо да се изнасят факти и обстоятелства от интимния живот на съпрузите.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА

Развод по взаимно съгласие - Въпросник

Преди да преминете към попълване на въпросника, трябва да имате съгласие относно последиците от развода:

 1. Ако има непълнолетни деца от брака (под 18 години) - тяхното местоживеене, упражняването на родителските права, издръжка?
 2. Как и от кого ще продължи да се ползва семейното жилище?
 3. Ще се дължи ли издръжка между съпрузите?
 4. Какво ще бъде фамилното име на съпругата след развода?

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни!

1. Име на съпруга (мъжа)*:

2. ЕГН на съпруга*:

3. Постоянен и настоящ адрес на съпруга*:

4. Място на раждане за съпруга*:

5. Дата на раждане на съпруга*:


6. Име на съпругата (жената)*:

7. ЕГН на съпругата*:

8. Постоянен и настоящ адрес на съпругата*:

9. Място на раждане за съпругата*:

10. Дата на раждане на съпругата*:


11. Дата на сключване на брака*:

12. Посочете данни от акта за сключения граждански брак - акт №, серия, град и община на издаване*:

13.1. Има ли деца от брака, които към момента на развода не са навършили пълнолетие?*

НеДа

13.2. Три имена, ЕГН и дата на раждане на всяко дете*:

13.3. Къде ще живее детето/децата и кой ще упражнява родителските права?*

Детето/децата ще живее/ят при майката, която ще упражнява родителските права.Детето/децата ще живее/ят при бащата, който ще упражнява родителските права.

13.4. В какъв размер ще се дължи издръжка за дете на месец? Минималната издръжка е 162.50 лв (от 2021г.). Съпрузите следва да договорят, че родителят, който не упражнява родителските права върху непълнолетните деца, ще дължи издръжка за тяхното гледане на другия съпруг. Издръжката е задължителна!*

162,50 лв.Други

13.5. Режим на лични отношения между съпруга, който не упражнява родителските права, и детето/децата. Независимо от това, че даден родител няма да упражнява родителски права, той има право на лични контакти с децата от брака. Съпрузите трябва да постигнат споразумение за режима на лични отношения.*

Бащата/Майката може да вижда и взема детето/децата всеки вторник и четвъртък между 17:00 ч. и 20:00 ч., всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца - от 10:00 ч. в събота до 18:00 ч. в неделя с преспиване, както и за 2 седмици през лятото по предварителна уговорка с другия родителДруги

13.6. Посочете данните от акта за раждане на детето/децата - акт №, серия, година, град. *

14. Какво ще бъде фамилното име на съпруга/съпругата след развода? След развода съпругът/съпругата може да запази настоящото си фамилно име или да възстанови предбрачното си фамилно име отпреди този брак.*

На съпругата:

На съпруга:

15. Адрес на семейното жилище. Това е адресът, на който живеят или са живели съпрузите.*

16. Как ще се използва семейното жилище след развода?*

Жилището ще се използва от съпругатаЖилището ще се използва от съпругаЖилището ще се използва от двамата съпрузиЖилището няма да се използва от нито един от съпрузите
В изготвените документи няма да бъдат включени клаузи за подялба на имущество.
Причината е, че такава подялба може да съдържа особености, които следва да бъдат проверени от адвокат.
Освен това подялбата на имуществото ще утежни делото с повече такси.
Споразумението за развод ще бъде валидно и без подялба на имущество, тъй като такава не се изисква от закона.

17. Посочете размера на трудовото възнаграждение на всеки от съпрузите, както и на доходите от свободни професии, от наеми и хонорари или други, ако има такива.*

18. Опишете притежаваните от Вас недвижими имоти и моторни превозни средства или отбележете, че нямате такива .*

19. Посочете колко на брой живи деца под 18 г. и над 18 г. имате от брака си. *

20. Семейно положение на всеки от съпрузите при сключването на брака - неженен/неомъжена, разведен/а, вдовец/вдовица.*

21. Посочете кой поред Ви е този брак и развод. *

- брак за съпруга


- брак за съпругата

- развод за съпруга


- развод за съпругата

22. Гражданство на съпрузите.*

23. Посочете степента на образование на всеки от съпрузите - основно, средно, средно-специално, висше или без образование.*

24. Пред кой районен съд ще бъде подадена молбата за развод? Моля посочете град. Молбата за развод се подава до районния съд по постоянния адрес на съпрузите. Ако съпрузите имат различни постоянни адреси, молбата се подава до районния съд по постоянния адрес на единия от тях по техен избор.*

25. Имейл*:

26. Телефон*:

Съгласявам се с политиката на сайта и с обработката на лични данни*