Регистрация на ЕТ или ООД/ЕООДЦена
99 лв. 69 лв.


Какво следва да направите, за да поръчате?

1. Попълване на въпросник (може да го откриете по-надолу в текущата страница)

Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите за регистрация на ЕТ или ООД/ЕООД.

2. Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път
В брой в удобен за вас офис на EasyPay

Допълнителни суми, дължими към институции:

Към Сума Сума при ел. подаване от нас
Държавната такса за ООД/ЕООД 110 лв. 55 лв.
Държавна такса за ЕТ 30 лв. 15 лв.
Нотариус 6 лв. -
Банка (за откриване на набирателна сметка) около 10 лв. -

3. Получаване на готовите документи

Въз основа на предоставената информация нашите юристи ще изготвят необходимите документи за регистрация на фирмата (ЕТ или ООД/ЕООД). Документите ще Ви бъдат изпратени по имейл в най-кратък срок.

4. Посещение при нотариус и подписване на документите (6 лв.)

С готовия комплект от документи е необходимо бъдещият управител на фирмата да посети нотариус, за да бъде направена нотариална заверка на образеца на подписа (спесимен) на управителя. Останалите документи се подписват от съдружниците и управителя без да е необходима нотариална заверка.

5. Внасяне на капитала (само за ООД/ЕООД).

С вече подписаните документи съдружниците трябва да посетят избрана от тях банка и там следва да открият набирателна сметка на името на дружеството (фирмата). В набирателната сметка следва да се внесе капитала на бъдещата фирма. Според Търговския закон минималният капитал, който следва да бъде внесен, е в размер на 2 лв., но ние Ви препоръчваме да внесете поне 100 лв., тъй като е възможно да възникнат редица затруднения в бъдеще, ако внесеният капитал е в минималния размер. Впoследствие внесеният капитал може да бъде изтеглен.

6. Внасяне на държавната такса за вписване на фирмата.

Следващата стъпка е да внесете държавната такса за вписване на Вашата фирма по сметка на Търговския регистър. Сумите нужни за внасяне може да видите в таблицата по-горе. Като основание следва да бъде записано: "Държавна такса за регистрация на ЕТ “Х”, съответно на “Х” ООД/ЕООД".

7. Подаване на документите в Търговския регистър.

След като сте минали през нотариуса и банката е необходимо да ни изпратите по имейл сканирани подписаните документи, както и платежните нареждания за направените вноски в капитала, за внесената държавна такса и удостоверението от банката за откритата на дружеството сметка. Всеки документ трябва да бъде сканиран като отделен файл с изключение на удостоверението от банката и платежните нареждания за направените вноски в капитала, които следва да бъдат в един файл. След като получим документите, ние ще ги подадем по електронен път за вписване в Търговския регистър. Процедурата по регистрация трае около 3 работни дни, считано от датата на подаване на документите.

8. След като излезе вписването на фирмата ви, ще бъдете уведомени от нас.Регистрация на фирма - Въпросник

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни!

1. Каква да бъде формата на вашата фирма?*

Еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООДДружество с ограничена отговорност - ООДЕдноличен търговец - ЕТ

2. Фирма/Наименование*

3. Изписване на фирмата на чужд език. Изписва се на латиница*

4. Дата на създаване на дружеството. Датата, която ще бъде посочена във всички документи*

5. Седалище и адрес на управление. По желание може да се посочи телефон и електронна поща*

6. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

7. Предмет на дейност*

Примерен предмет на дейност: Консултантски, икономически услуги; покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина; външно- и вътрешнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност със собствен или нает транспорт; рентакар; строително-ремонтна и монтажна дейност; инженерингова, преработвателна; ремонтно- сервизна; търговия с акцизни стоки - тютюневи и спиртни изделия /след лиценз/; производствена дейност; сделки с недвижими имоти и вещни права; комулативно - битови услуги /след издаване на лиценз за дейностите, за които се изисква/,както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, след получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.

8. Съдружник/ци - три имена и ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес по лична карта, място на раждане*

10. Информация за управителя - три имена и ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване на личната карта, от кого е издадена личната карта, адрес по лична карта, място на раждане*

11. Начин на представляване. Ако управителите са повече от един, задължително е да посочите начина на представляване
– „заедно” „поотделно” или „по друг начин”, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява
*

заеднопоотделнопо друг начин

12. Срок на дружеството – не/да. Ако дружеството е учредено за определен срок или при специални условия, посочете датата, на която изтича срокът, съответно условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството. Понастоящем почти всички дружества се създават за неопределено време и предвид възможността то да бъде прекратено по всяко време въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците, препоръчваме дружеството да бъде създадено за неопределено време*

НеДа

13. Едноличен собственик на капитала. При ЕООД посочете три имена и ЕГН или фирма и ЕИК на едноличния собственик на капитала*

14. Размер на капитала. Законоустановеният минимум на капитала е 2 лв.*

15. На колко дяла ще бъде разделен капиталът? Минималният размер на един дял е 1 лв. Примерно разделение: 100 лв. капитал - 100 дяла по 1 лев или 10 дяла до 10 лв.*

16. Какъв ще бъде размерът на дяловете от капитала на всеки от съдружниците?*

17. Размер на внесения капитал в лева - каква част от капитала ще бъде внесена при учредяване на Е/ООД? В случай, че Е/ООД се регистрира с капитал равен на 2 лв., последният трябва да бъде изцяло внесен при учредяването. В случай че дружеството се регистрира с капитал по-висок от 2 лв., при учредяването трябва да бъде внесен най-малко 70% от капитала.*

18. Ако не желаете да внесете целия капитал при учредяването, моля да посочите в какъв срок ще се извърши довнасянето. Срокът за довнасяне не може да бъде по-дълъг от 2 години от вписване на дружеството. Ако сте решили да внесете 100% от капитала при учредяването, моля продължете с попълването на въпрос 19.

19. Непарични вноски – Непарични вноски могат да бъдат всякакви движими и недвижими вещи, ограничени вещни права върху вещи като право на ползване, право на строеж, пристрояване или надстрояване, както и ценни книги и вземания от трети лица; в случай че някой съдружник желае да направи непарична вноска, тази вноска трябва да бъде оценена от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Оценката на непаричната вноска, посочена в дружествения договор, не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица оценка; следва да се посочи и номер на акт за назначаване на вещи лица, както и описание на непаричната вноска*

НеДа

20. Фирма/Наименование на ЕТ. Името на фирмата задължително трябва да съдържа малкото име и фамилията или бащиното име на едноличния търговец, като към него може да се правят добавки, ако вече е заето. Например, ако ЕТ „Иван Иванов” вече е заето, фирмата може да се казва ЕТ „Иван Иванов 2020”, ЕТ „Авто – Иван Иванов”.*

21. Изписване на фирмата на чужд език (изписва се на латиница).*

22. Седалище и адрес на управление. По желание може да се посочи телефон и електронна поща*

23. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

24. Предмет на дейност.*

25. Информация за физическо лице – търговец*

26. Дата на издаване на лична карта на физическо лице – търговец*:

27. Имейл*:

28. Телефон*:

Съгласявам се с политиката на сайта и с обработката на лични данни*